Cookie Policy

1. Cookies

A cookie is a small text file that is placed on the hard drive of your computer or mobile device when you visit a website. The cookie is placed on your device by the website itself (“first party cookies“) or by partners of the website (“third party cookies“). The cookie recognises your device on the basis of a unique identification number when you return to the website and collects information about your surfing behaviour.

There are different types of cookies. We distinguish between the following cookies according to their purpose: there are essential or strictly necessary cookies and non-essential cookies (functional, analytical and targeting cookies).  

The Belgian Electronic Communications Act of 13 June 2005 contains certain provisions on cookies and their use on websites. The law is a transposition of the European e-Privacy Directive, which means that the cookie legislation can be implemented differently in other European member states. GICOM is registered in Belgium and therefore follows the Belgian and European legislation regarding cookies.

2. Purpose and utility of cookies 

By visiting the website you can agree to the placement of cookies. Cookies help GICOM optimise your visit to the website and offer you an optimal user experience. However, you are free to delete or restrict cookies at any time by changing your browser settings (see “Managing cookies”).

Deactivating cookies can affect the functioning of the website. Some functions of the website can become limited or inaccessible. If you decide to deactivate cookies, we cannot guarantee a smooth and optimal visit to our website.

3. Types of cookies used by GICOM

We distinguish between the following types of cookies:

 • Strictly necessary cookies: 

These cookies are necessary in order to allow the website to function and cannot be deactivated in our systems. They are usually only set up as a response to actions performed by you, such as setting up your privacy preferences, logging in or submitting forms.

 • Non-essential cookies:

These cookies are not necessary for the functioning of the website, but do help us offer an improved and personalised website.

  • Functional cookies:

These cookies allow the website to offer improved functionality and personalisation. They can be set up by us or by external providers whose services we have added to our pages.

  • Analytical cookies:

These cookies allow us to record visits and traffic so we can measure and improve the performance of our website. They help us know which pages are the most and least popular and how visitors move throughout the website.

  • Targeting cookies:

These cookies can be set up on our website by our advertising partners. These companies can use them to compile a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites.

We use our own cookies (‘first party cookies’) on the one hand and cookies of carefully selected partners with whom we collaborate (‘third party cookies’) on the other hand. 

First Party Cookies:

Domeinnaam: www.gicom.be

Naam cookieType cookieBewaarduur
CookieConsentHTTP1 jaar

Third party cookies:

Domeinnaam: www.gicom.be

Naam cookieType cookieBewaarduur
rc::cHTMLSession
elementorHTMLSession

Consult our Privacy Statement for more information about the processing of personal data by GICOM.

4. Cookie management

Make sure cookies are enabled in your web browser. If you would like to consult the GICOM website, we recommend that you enable cookies. However, you are free to disable cookies in the settings of your browser. 

In order to enable or disable cookies, you must change your browser settings (in the “Preferences” or “Options” tab). The following links provide more information about how to manage cookies. You can also consult the “Help” tab of your browser.

5. Rights of the visitors;

Considering that cookies can process personal data, you as a party concerned have the right to legitimate and secure processing of personal data. You can find more information about the way in which we collect and process personal data as well as your rights in our Privacy Statement.

6. Contact

If you still have questions or comments about cookies after reading our Cookie Statement, you can always contact us at privacy@gicom.be

Cookieverklaring

1. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. De cookie wordt op uw apparaat geplaatst door de website zelf (“first party cookies“) of door partners van de website (“third party cookies“). De cookie herkent uw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer u terugkeert naar de website en verzamelt informatie over uw surfgedrag.

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. GICOM is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische en Europese wetgeving inzake cookies.

2. Doel en nut van cookies

Door de website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies helpen GICOM om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat u echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door uw browserinstellingen te wijzigen (zie “Beheer van cookies”).

Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van de site kunnen beperkt of niet toegankelijk zijn. Als u besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij u geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.

3. Soorten cookies gebruikt door GICOM

We onderscheiden volgende types cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

 • Niet-essentiële cookies:

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

  • Functionele cookies:

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.

  • Analytische cookies:

Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.

  • Targeting cookies:

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies (‘first party cookies’) en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken (‘third party cookies’).

First Party Cookies:

Domeinnaam: www.gicom.be

Naam cookieType cookieBewaarduur
CookieConsentHTTP1 jaar

Third party cookies:

Domeinnaam: www.gicom.be

Naam cookieType cookieBewaarduur
rc::cHTMLSession
elementorHTMLSession

Neem kennis van onze Privacyverklaring voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door GICOM.

4. Beheer van de cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw webbrowser. Als u de website van GICOM wilt raadplegen, raden wij u aan om cookies in te schakelen. Het staat u echter vrij om cookies desgewenst uit te schakelen via de instellingen van uw browser.

Om cookies in of uit te schakelen, moet u uw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad “Voorkeuren” of “Opties”). De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe u cookies kunt beheren. U kan ook het tabblad “Help” van uw browser raadplegen.

 

5. Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over uw rechten, kan u vinden in onze Privacyverklaring.

6. Contact

Mocht u na het lezen van onze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via privacy@gicom.be.

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

DÉCLARATION SUR L’UTILISATION DES COOKIES

1. Cookies

Un cookie est un petit fichier texte qui est placé sur le disque dur de votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez un site web. Le cookie est placé sur votre appareil par le site web même (« first party cookies ») ou par les partenaires du site web (« third party cookies »). Le cookie reconnaît votre appareil à l’aide d’un numéro d’identification unique lorsque vous revenez sur le site web et collecte des informations sur votre comportement de navigation.

Il existe différents types de cookies. Nous faisons la distinction entre les cookies suivants selon leurs finalités : il y a les cookies essentiels ou strictement nécessaires et les cookies non essentiels (fonctionnels, analytiques et de ciblage).

La loi belge relative à la communication électronique du 13 juin 2005 contient quelques dispositions concernant les cookies et leur utilisation sur les sites web. La loi est une conversion de la directive européenne sur la protection de la vie privée, ce qui signifie que la législation sur les cookies peut connaître une implémentation différente dans d’autres états membres européens. GICOM est établie en Belgique et se conforme par conséquent aux lois belges et européennes concernant les cookies.

2. Objectif et utilité des cookies 

En visitant le site web, il est possible d’accepter le placement de cookies. Les cookies aident GICOM à optimiser votre visite sur son site web et à vous offrir une expérience utilisateur optimale. Vous êtes toutefois à tout moment libre de supprimer ou de limiter les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur (voir « Gestion des cookies »).

La désactivation des cookies peut avoir un impact sur le fonctionnement du site web. Certaines fonctions du site pourraient alors être limitées ou inaccessibles. Si vous décidez de désactiver les cookies, nous ne pouvons pas vous garantir une visite sans encombre et optimale de notre site web.

3. Sortes de cookies utilisés par GICOM

Nous faisons une distinction entre les types de cookies suivants :

 • Cookies strictement nécessaires : 

Ces cookies sont nécessaires pour le bon fonctionnement du site web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement utilisés uniquement comme réaction à des actions que vous avez posées, comme le paramétrage de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou la compilation de formulaires.

 • Cookies non essentiels :

Ces cookies ne sont pas indispensables pour le fonctionnement du site web mais nous aident toutefois à proposer un site web perfectionné et personnalisé.

  • Cookies fonctionnels :

Ces cookies permettent au site web d’offrir une meilleure fonctionnalité et une personnalisation. Ils peuvent être utilisés par nous ou par des fournisseurs externes dont nous avons ajouté les services à nos pages.

  • Cookies analytiques :

Avec ces cookies, nous pouvons suivre les visites et le trafic de manière à pouvoir mesurer et améliorer notre site. Ils nous aident à savoir quelles sont les pages les plus et les moins populaires et comment les visiteurs se déplacent à travers le site.

  • Cookies de ciblage :

Ces cookies peuvent être utilisés via notre site par nos partenaires d’annonces publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour composer un profil de vos intérêts et vous faire visualiser des publicités pertinentes sur d’autres sites.

Nous utilisons d’une part nos propres cookies (« first party cookies ») et les cookies de partenaires sélectionnés avec soin et avec qui nous coopérons d’autre part (« third party cookies »).

First Party Cookies:

Domeinnaam: www.gicom.be

Naam cookieType cookieBewaarduur
CookieConsentHTTP1 jaar

Third party cookies:

Domeinnaam: www.gicom.be

Naam cookieType cookieBewaarduur
rc::cHTMLSession
elementorHTMLSession

Lisez notre Déclaration de protection des données pour de plus amples informations au sujet du traitement des données à caractère personnel par GICOM.

4. Gestion des cookies

Veillez à ce que les cookies soient activés dans votre navigateur internet. Si vous voulez consulter le site web de GICOM, nous vous recommandons d’activer les cookies. Vous êtes toutefois libre de désactiver les cookies via les paramétrages de votre navigateur.

Pour activer ou désactiver les cookies, vous devez modifier les paramètres de votre navigateur (via l’onglet « Préférences » ou « Options »). Les liens suivants vous fournissent plus d’informations sur la manière dont vous pouvez gérer les cookies. Vous pouvez également consulter l’onglet « Aide » de votre navigateur.

5. Droits des visiteurs 

Comme les cookies peuvent décider du traitement de données à caractère personnel, en qualité de personne concernée, vous avez droit au traitement légitime et sûr de vos données à caractère personnel. Vous trouverez davantage d’informations sur la manière à laquelle nous recueillons et nous traitons vos données personnelles et sur vos droits dans notre Déclaration de protection des données.

6. Contact

Si vous avez encore des questions ou des remarques après la lecture de notre Déclaration sur l’utilisation des cookies, vous pouvez toujours nous contacter à privacy@gicom.be.